จุดแข็ง จุดอ่อน (เบื้องต้น) ของประเทศต่างๆ ใน AEC

แต่ละเประเทศ ใน AEC นั้น ย่อมมีจุดแข็ง และจุดอ่อนแตกต่างกันออกไป เราลองมาดูกันครับว่า ประเทศต่างๆ ใน AEC นั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนกันอย่างไรบ้างนะครับ

1.ประเทศสิงคโปร์ 
จุดแข็ง

 • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
 • การเมืองมีเสถียรภาพ
 • เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
 • แรงงานมีทักษะสูง
 • ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
 • มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ

จุดอ่อน

 • พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

2.ประเทศอินโดนีเซีย
จุดแข็ง

 • ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
 • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
 • ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง

จุดอ่อน

 • ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว
 • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก

3.ประเทศมาเลเซีย
จุดแข็ง

 • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน
 • มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
 • แรงงานมีทักษะ

จุดอ่อน

 • จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2563
 • ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย
 • มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

4.ประเทศบรูไน
จุดแข็ง

 • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก
 • การเมืองค่อนข้างมั่นคง
 • เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน

จุดอ่อน

 • ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน
 • ขาดแคลนแรงงาน

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก
 • ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก

5.ประเทศฟิลิปปินส์
จุดแข็ง

 • ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)
 • แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้

จุดอ่อน

 • ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
 • การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก

6.ประเทศเวียดนาม
จุดแข็ง

 • ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)
 • มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
 • มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
 • การเมืองมีเสถียรภาพ
 • ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา

จุดอ่อน

 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
 • ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

7.ประเทศกัมพูชา
จุดแข็ง

 • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
 • ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)

จุดอ่อน

 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง
 • ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้

8.ประเทศลาว
จุดแข็ง

 • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ
 • การเมืองมีเสถียรภาพ
 • ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day)

จุดอ่อน

 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่

9.ประเทศพม่า
จุดแข็ง

 • มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก
 • มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
 • ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day)

จุดอ่อน

 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
 • ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือ

10.ประเทศไทย
จุดแข็ง

 • เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
 • ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ
 • สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
 • ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
 • แรงงานจำนวนมาก

จุดอ่อน

 • แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
 • เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
 • ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thai-aec.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*